NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

image_pdfimage_print
Burmistrz Bychawy – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki

  • osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
  • co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne),
  • znajomość obsługi komputera i GPS,
  • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
  • komunikatywność, umiejętności interpersonalne,
  • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
  • zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Bychawa.

Termin składania ofert do: 11 czerwca 2010 r.

Harmonogram zadań rachmistrzów spisowych

20 czerwca – 31 lipca 2010 r. – szkolenie rachmistrzów
– czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacji mobilnej w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
09 – 23 sierpnia 2010 r. – obchód przedspisowy
06 – 07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
08 września – 31 października 2010 r. spis rolny

    W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Dodatkowo informujemy !
    Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza Bychawy jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
    Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Termin składania ofert do: 11 czerwca 2010 r.
    Powiadomienie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi telefonicznie.

 Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać

Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska
– adresu zamieszkania
– telefonu, adresu -email
– daty urodzenia
– miejsca zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
– w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
– w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
dokument poświadczający wykształcenie,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
    Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

Miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
Punkt Obsługi Interesanta

Więcej informacji na temat spisu rolnego można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem:hhtp://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

    Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”
    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Bychawie po wyżej określonym terminie  lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

ZAŁĄCZNIKI: załącznik nr1, załącznik nr2 z oświadczeniami do druku