Nowy nabór wniosków LGD

image_pdfimage_print

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o III naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 189 350,00 zł);
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 400 000,00 zł);
3. Małe projekty (limit dostępnych środków -540 000,94 zł);
4. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 2 516 330,00zł);
alt

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 18 października 2010 r. do 3 listopada 2010 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
4/Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
– w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie,
– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
– na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”
– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl .
5/ Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .
6/Ponadto do wniosku należy dołączyć:
– Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” odpowiednio dla poszczególnych działań.
Wzory wyżej wymienionych oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej http://www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013