O herbie Gminy Bychawa…

Informacja o nowym Herbie Bychawy i jego stosowaniu:
herb bychawa 2014 100
Herb Gminy Bychawa został uchwalony przez Radę Miejską w Bychawie uchwałą nr XLIII/290/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania.
Herb Gminy Bychawa jest koloru błękitnego w polu, którego znajduje się podkowa i krzyż (oba złote, czyli żółte i w jednym odcieniu żółci) obwiedzione czarną linią konturową umieszczone w tarczy tzw. hiszpańskiej.
Herb Gminy Bychawa stanowi własność Gminy Bychawa i jest znakiem prawnie chronionym oraz może być używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym ustalonym ww. uchwale. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy Bychawa oraz używanie znaku herbu wymaga zgody Burmistrza. Umieszczenie herbu może następować w miejscach i w sposób, które zapewnią symbolom Gminy godność i szacunek przewidziane dla insygniów władzy.
 
Herb Gminy Bychawa może być umieszczany:

  • 1) w siedzibie władz Gminy wewnątrz budynku i na zewnątrz,
  • 2) na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Gminy oraz na blankietach korespondencyjnych i materiałach promujących Gminę,
  • 3) na drukach urzędowych Rady Miejskiej w Bychawie, Burmistrza Bychawy, Urzędu Miejskiego
  • w Bychawie oraz na oficjalnych stronach internetowych,
  • 4) w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy,
  • 5) na znakach granicznych Gminy Bychawa,
  • 6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy Bychawa,
  • 7) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy Bychawa,
  • 8) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Bychawy.
Herb może być używany na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych oraz podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym lub gospodarczym, pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza Bychawy, chyba że organizatorem lub współorganizatorem uroczystości jest Gmina Bychawa. W pomieszczeniach urzędowych lub salach posiedzeń herb umieszcza się obok insygniów państwowych.
Używanie herbu lub flagi Gminy Bychawa wymaga ścisłego zachowania wzoru, kolorystyki i proporcji elementów, zgodnie z zapisem na nośnikach elektronicznych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Bychawie. Herb Gminy Bychawa nie może być używany na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Za zgodą Burmistrza Bychawy dozwolone jest umieszczanie herbu Gminy Bychawa w celach promocyjnych w formie stylizacji lub artystycznie przetworzonej. Herb może być używany w innych przypadkach, na pisemny i umotywowany wniosek osoby fizycznej lub podmiotu. Zgody na używanie herbu udziela Burmistrz w formie pisemnej określając sposób, miejsce i okres używania herbu. W przypadku, gdy podmiot, któremu udzielono zgody używa herbu niezgodnie z określonymi warunkami, Burmistrz może cofnąć zgodę.