Obwieszczenie Burmistrza Bychawy z dnia 24.10.2019 r. w sprawie polowania zbiorowego

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r.                        Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z póź. zm.) Burmistrz Bychawy podaje do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie Nr 5 „Dąbrowa” o planowanym polowaniu zbiorowym w dniach:

– 3 listopada 2019 r.

– 29 grudnia 2019 r.

w obwodzie łowieckim nr 194, polowaniem objęte będą tereny leśne  w okolicach Sołectw: Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia oraz Bychawka Trzecia Kolonia.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrz/wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, tablicach ogłoszeń w/w sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.