OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

Bychawa, dnia 11 lipca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

 

 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 22 lipca 2016 r. do 23 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o opublikowaniu ww. projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

 

Wykładany ponownie do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmuje wyłącznie tereny wyznaczone w związku z uwzględnieniem uwag, złożonych do projektu zmiany studium zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22, (sala konferencyjna) w godz. od 10.00 do 11.00.

   Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

  Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Burmistrza Bychawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2016 r.

  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

–  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub

–  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) lub

–  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

 

Materiały do pobrania:

Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany studium

M. Bychawa – zał. nr 1 do Uchwały

M. Bychawa – zał. nr 2 do Uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko – miasto Bychawa

Prognoza m. Bychawa – zm. studium – II wyłożenie