Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciążyć będzie obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – obowiązek wynika z ustawy rządowej

image_pdfimage_print

Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciążyć będzie obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544).

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, która będzie centralną bazą informacji i ważnym narzędziem wspierania wymiany starych kotłów grzewczych odpowiada Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

CEEB będzie narzędziem dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji założeń polityki niskoemisyjnej oraz miejscem, gdzie będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dodatkowo dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy CEEB będzie moc cieplna źródła spalania paliw – nie większa niż 1 MW, co obejmować będzie nie tylko jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne. Obowiązek złożenia deklaracji jest niezależny od formy prawnej użytkowania budynku i ciąży zarówno na osobie fizycznej jak i przedsiębiorcy.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja zgodnie z ww. ustawą:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródła spalania paliw;
  • informacja o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu do kontaktu lub e-mail.

Terminy składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości lub zarządców.

Obowiązek złożenia deklaracji we właściwym Urzędzie gminy/miasta, zgodnym z lokalizacją budynku:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła w budynku nowo powstałym, zgodnie z art. 27g ust. 1 ww. ustawy;
  • 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła, zgodnie z art. 18 pkt. 6, ww. ustawy, czyli w okresie od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z art. 27a ust. 2 pkt.1 lit. a i c.

Sposób składania deklaracji:

  • w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję
  • w formie papierowej, wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie gminy/miasta, zgodnym z lokalizacją budynku. 

Sankcje dla osób, które nie złożą w ustawowym terminie deklaracji.

W przypadku niezłożenia deklaracji zgodnie z art. 27h ww. ustawy na właściciela nieruchomości oraz zarządców budynków może zostać nałożona kara grzywny.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej:  www.gunb.gov.pl