Od 1 marca wchodzą w życie nowe ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności

2015-02-27 logo SRP 200Nowe rozwiązania docelowo mają być dla mieszkańców korzystne, ale na przełomie lutego i marca mogą wprowadzać  utrudnienia a czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

Przeszkody, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym przez Ministerstwo od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów.

 

Najważniejsze zmiany w obszarze wydawania dowodów osobistych

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych. Nowy dowód osobisty nie będzie zawierał adresu zameldowania, zeskanowanego podpisu posiadacza dokumentu oraz danych dotyczących wzrostu i koloru oczu. Pojawi się informacja o polskim obywatelstwie. Co więcej, dzięki usunięciu tego typu informacji, nie będzie istniała konieczność wymieniania każdorazowo dokumentu z powodu zmiany meldunku.

Według nowych przepisów prawa, które wejdą w życie 1 marca 2015 r., osoby które kończą 18 lat będą mogły wystąpić o wydanie dowodu osobistego 30 dni przed osiągnięciem pełnoletniości. Dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż trzydzieści dni wniosek będzie składał jeden z rodziców lub opiekun prawny (przy składaniu wniosku wymagana będzie obecność dziecka, które ukończyło 5 lat).

Warto wiedzieć, że od 1 marca 2015 r. będzie istniała możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy – niezależnie od miejsca zamieszkania. Wniosek będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w formie papierowej będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł za nas wypełnić pracownik urzędu w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje które mu podamy. Natomiast wniosek w postaci elektronicznej musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Do wniosku o wydanie dowodu należy dołączyć kolorowe zdjęcie sprzed maksymalnie 6 miesięcy. Fotografia będzie musiała spełniać takie wymagania, jak w przypadku paszportu.

Odbiór dowodu osobistego nastąpi w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Nie będzie natomiast dowodów osobistych wydawanych bezterminowo dla osób, które ukończyły 65 rok życia.

Co ważne – dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie istniała konieczność wymiany ważnych dowodów osobistych, z powodu wejścia nowego wzoru dokumentu. Dodatkowo, nowe dowody osobiste zostaną wyposażone w szereg zabezpieczeń.

Podobnie jak do tej pory, wyrobienie dowodu osobistego nie będzie wiązało się z opłatami – nowy dokument również dostaniemy za darmo i na jego odbiór nie będziemy czekać dłużej niż 30 dni.

2015-03-11 nowy dowod osobisty

Najważniejsze zmiany w obszarze ewidencji ludności

  • Od 1 marca 2015 r. po zameldowaniu wydawane będzie zaświadczenie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jeśli na pobyt stały – bez opłaty z urzędu, przy pobycie czasowym – na wniosek osoby zainteresowanej za opłatą skarbową – 17 zł.
  • Przy zameldowaniu osób niepełnoletnich nie będzie już obowiązku przedkładania do wglądu odpisów aktów urodzenia
  • Wymeldowania będzie można dokonać tak jak dotychczas, tzn. w dotychczasowym miejscu pobytu stałego lub czasowego, lub automatycznie meldując się w nowym miejscu pobytu, co powoduje wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu, ale będzie też możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną przez ePUAP.
  • Zgłoszenia wyjazdu na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP.
  • Zgłoszenia zameldowania, wymeldowania i wyjazdu za granicę trzeba dokonać na nowych formularzach.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, początkowym okresie  funkcjonowania nowych rozwiązań. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie dołożą wszelkich starań, aby załatwianie spraw było jak najmniej uciążliwe, będą także udzielać informacji osobiście i telefonicznie.

W sprawach dowodów osobistych oraz ewidencji ludności kontaktować się można osobiście lub telefonicznie z pracownikami Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie pok. 15 – I piętro lub pod nr 81 5660 004 wew. 16  a w sprawach rejestracji urzędu stanu cywilnego z Urzędem Stanu Cywilnego pok. nr 16 lub pod nr 81 5660 004 wew.35.

Agnieszka Szacoń

Monika Kucharska

Wydział Oświaty, Spraw Organizacyjnych i Społecznych


 

 

Urząd Miejski w Bychawie informuje o zmianach od 1 marca 2015r. W Urzędzie Stanu Cywilnego i w ewidencji ludności i dowodach osobistych

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego ma na celu uprościć obieg i dostęp do różnych dokumentów, nakłada obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji stanu cywilnego.

Nowa ustawa daje możliwość otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego gdzie nastąpiło zdarzenie tj. urodzenie, małżeństwo lub zgon. Jest to tzw. odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego, z tym że na odpis aktu przechowywany w innym USC trzeba będzie poczekać w początkowym okresie działania nowego systemu do 10 dni. Obywatel będzie mógł również otrzymać odpis aktów stanu cywilnego drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.

Zgodnie z wejściem nowej ustawy możliwe będzie zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego, w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Jednak zorganizowanie takiej uroczystości to koszt 1000 zł.

Nowe prawo wprowadza możliwość nadania dzieciom imion obcych, jednak możliwe będzie nadanie nie więcej niż dwóch imion, nie mogą to być imiona zdrobniałe, ośmieszające lub nieprzyzwoite. Przy rejestracji nowo narodzonego dziecka w miejscu jego urodzenia, nastąpi zameldowanie i zostanie wygenerowany nr pesel.

Regina Skoczylas, kierownik USC