Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

image_pdfimage_print

Znak OSSO.526.33.2021. Data utworzenia 2021-11-03. Obowiązujący 2021-11-03 – 2021-11-17

Opis

OSSO.526.33.2021, Bychawa, dnia 03.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji, Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Obowiązek przyjmowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją działalność statutową na terenie Gminy Bychawa, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bychawa do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz należy należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa oraz poczty elektronicznej: um@bychawa.pl

Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Bychawa www.bychawa.pl

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania opinii

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&akcja=szczegoly&p2=1689063