Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o konsultacjachnad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji, Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Obowiązek przyjmowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją działalność statutową na terenie Gminy Bychawa, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

W związku z powyższym zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bychawa do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz należy należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa oraz poczty elektronicznej: um@bychawa.pl

Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Bychawa www.bychawa.pl

                                                                                                                       /-/ Burmistrz Bychawy

            Janusz Urban

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1567983