Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

image_pdfimage_print

Data utworzenia: 2021-09-08 Obowiązujący: 2021-09-08 – 2021-09-22

Opis

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Działając na podstawie uchwały NR LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Obowiązek konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją działalność statutową na terenie Gminy Bychawa, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

W związku z powyższym zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bychawa do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 8 do 22 września 2021 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  1. nazwa i adres,
  2. dane rejestrowe,
  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@bychawa.pl
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa; w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Bychawa www.bychawa.pl.

UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE

z dnia ……………….. 2021 r.

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 31 i 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagród określa Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 października 2016 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń


Plik źródłowy

strona: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&p1=szczegoly&p2=1672502