Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2018

OGŁOSZENIE

Burmistrza Bychawy

o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) oraz pkt 2 Rozdział XI Załącznika do uchwały Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 5156), Burmistrz Bychawy ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2018 r.

1. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowej

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Bychawa w 2018 r. mogą być osoby, które są członkami lub osobami wskazanymi (nie będące ich członkami) przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie, w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

  4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na członka komisji (załącznik do ogłoszenia) należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 15.15.

3. Burmistrz Bychawy po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń i oświadczeń przygotowuje listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert.

4. Uwzględniając rodzaj zadania ogłoszonego w konkursie Burmistrz Bychawy powołuje do składu komisji konkursowej przedstawiciela organizacji z listy kandydatów.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1225569