Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

image_pdfimage_print

Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Bychawa w 2023 r. mogą być osoby, które są członkami lub osobami wskazanymi (nie będące ich członkami) przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniając następujące kryteria:

  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają w pełni z praw publicznych,
  2. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,
  3. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Z prac komisji konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane przez organizacje składające oferty w danym zadaniu publicznym, jak również nie mogą brać udziału osoby pozostające z oferentami w takim stosunku prawnym i faktycznym, który mógłby wywołać stronniczość.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy na członka komisji, który stanowi załącznik do ogłoszenia należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 17 stycznia 2023 r. do godz. 15.15.

Burmistrz Bychawy po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń i oświadczeń przygotowuje listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert. Uwzględniając rodzaj zadania ogłoszonego w konkursie, Burmistrz Bychawy powołuje z listy przedstawiciela organizacji pozarządowej do składu komisji konkursowej.

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki na stronie:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&akcja=szczegoly&p2=1832031