Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

image_pdfimage_print
Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Cel konkursu:
1. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zapewnienie zorganizowanego, bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
I. Rodzaj zadania:
1. Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania publicznego wskazanego w pkt. I.1 przeznaczono środki w wysokości: 23 000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1118 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)
c) Uchwały Nr XLVII/311/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dn. 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2) W konkursie oferty mogą składać:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
a) Forma realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt. I.1: wsparcie
3) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot.
4) Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
a) w przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać: potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem, podpis co najmniej jednej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (z pieczątką lub wpisaną funkcją).
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.
6) Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
7) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
8) Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
9) Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.
10) Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.
11) Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1) Zadanie określone w pkt. I realizowane będzie do dnia 31 sierpnia 2015 r.
2) Warunkiem realizacji zadania określonego w pkt. I. 1 jest:
a) przeprowadzenie dla uczestników obozu programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień w ilości co najmniej 10 godzin dydaktycznych przez osobę posiadającą kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnień,
b) przeprowadzenie dla uczestników obozu co najmniej 15 godzin zajęć sportowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie),
c) zapewnienie uczestnikom obozu zakwaterowania, całodziennego wyżywienia oraz bezpiecznego i aktywnego wypoczynku,
d) zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 5 % kosztu całkowitego.
 
V. Termin składania ofert.
1) Termin składania ofert upływa 16 lipca 2015 r. o godzinie 15.15.
2) Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w godzinach 7.15 – 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
2) Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej merytorycznej Komisji Konkursowej zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bychawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, w terminie do dnia 23 lipca 2015 r.
3) Kryteria oceny formalnej:
a) Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.
b) Oferta została złożona na obowiązującym formularzu.
c) Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.
d) Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
e) Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.
f) Termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu.
g) Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.
h) Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
i) Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.
j) Inny błąd formalny wskazany przez członków komisji.
4) Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
5) Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie w pkt. I.1:
a) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt.
b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt.
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt.
d) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0 -10 pkt.
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt.
f) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0-10 pkt.
6) Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
 
VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert.
1) W roku 2013 przekazano środki w wysokości 13 000 zł
2) W roku 2014 przekazano środki w wysokości 11 500 zł
 
VIII. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ze środków budżetu Gminy Bychawa.
1) koszty realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych i psychologicznych,
2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,
3) koszty usług noclegowych i gastronomicznych,
4) koszty usług transportowych,
5) koszty wynajmu obiektów sportowych,
6) koszty zakupu biletów wstępu do placówek prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, turystyczną lub sportową wynikające z opisu działań zadania,
7) ubezpieczenie uczestników obozów,
8) opieka medyczna,
9) zakup produktów żywnościowych,
10) zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów, medali,
11) zakup materiałów promocyjnych,
12) zakup sprzętu sportowego,
13) podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.
 
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy – plik żródłowy