Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r. – wydanie publikacji o charakterze regionalistycznym dotyczącej dziedzictwa kulturowego Bychawy i jej okolic

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy, działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Cel konkursu: upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie kulturowym Bychawy i okolic. 
Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: wydanie publikacji regionalistycznej.

Tytuł zadania publicznego: „Wydanie publikacji o charakterze regionalistycznym dotyczącej dziedzictwa kulturowego Bychawy i jej okolic”.

Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

I.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 18 000,00 zł.

II.    Zasady przyznawania dotacji:
1)    Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
a)    Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) wraz z aktami wykonawczymi,
b)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
c)    Uchwały Nr LVII/425/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r. poz. 6930),
d)    Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2)    W konkursie oferty mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.
3)    Forma realizacji zadania: wsparcie.
4)    Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
5)    Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
6)    Wypełnienie części III pkt 6 tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – jest obowiązkowe.
7)    W przypadku przewidywanego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego wkładu osobowego i rzeczowego należy dokonać jego wyceny.
8)    Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady niezwiększania tego wydatku o więcej niż 30%.
9)    Do oferty na realizację zadania należy dołączyć:
a)    szkic publikacji wraz z przykładowymi zdjęciami archiwalnymi i ich krótkim opisem, 
b)    dokumenty potwierdzające cele statutowe oferenta oraz sposób reprezentacji.
10)     Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli osoby uprawnione do podpisu nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
11)     W przypadku dołączenia pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111). Opłatę w wysokości 17 zł należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.
12)     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.
13)     Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
14)     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
15)     Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
16)     Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.
17)     Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.
18)     Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie.
19)     Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego.

III.    Terminy i warunki realizacji zadania.
1)    Zadanie realizowane będzie od dnia 1.08.2024 r. do 15.12.2024 r.
2)    Warunkiem realizacji zadania jest:
a)    opracowanie i druk publikacji regionalistycznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego Bychawy i okolic
b)    publikacja powinna dokumentować losy dawnych mieszkańców Bychawy i okolic, którzy odcisnęli swój ślad w historii lokalnej,
c)    liczba stron publikacji minimum 180, 
d)    publikacja powinna zawierać zdjęcia archiwalne,
e)    format minimum A5 (148 mm x 210 mm),
f)    nakład minimum 300 sztuk,
g)    ogólnodostępny sposób dystrybucji, w szczególności uwzględniający biblioteki publiczne i szkolne na terenie Gminy Bychawa, 
h)    zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 5 % w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji,
i)    zachowanie standardów wykonania realizacji zadania publicznego (wysoka jakość merytoryczna i graficzna).

IV.    Termin składania ofert.
1)    Termin składania ofert upływa 10 lipca 2024 r. o godzinie 15.15.
2)    Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00 i wtorek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bychawie).

V.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1)    Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
2)    Informacja o złożonych ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
3)    Kryteria oceny formalnej:
a)    oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
b)    oferta została złożona na obowiązującym formularzu,
c)    oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
d)    oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
e)    termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
f)    wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
g)    oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
h)    oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
i)    inne błędy formalne.
4)    Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
5)    Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:
a)    możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt,
b)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt,
c)    przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt,
d)    wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt,
e)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt,
f)    ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0- 10 pkt.
6)    Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
7)    Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
8)    Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

VI.    Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
1)    W roku 2022 przekazano środki w wysokości 8 000,00 zł.
2)    W roku 2023 przekazano środki w wysokości 18 000,00 zł.
3)    W roku 2024 przeznaczono środki w wysokości 41 000,00 zł.
VII.     Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze środków budżetu Gminy Bychawa obejmują w szczególności:
1)    honoraria autorskie,
2)     koszty zgromadzenia materiałów do publikacji,
3)    koszty składu, opracowania graficznego, edytorskiego i korekty,
4)    druk publikacji,
5)    koszty promocji, 
6)    w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i internet, itp.), opłaty bankowe,
7)    podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania  z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.


https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&action=details&document_id=2039618