Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020

Znak: OSSO.524.3.2020
Data utworzenia: 2020-02-19
Obowiązujący: od 2020-02-19 do 2020-03-12
Opis:

OSSO. 524.3.2020                                                                                                            Bychawa, dnia 19.02.2020 r.

Burmistrz Bychawy

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z poźn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w roku 2020 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bychawa, zagospodarowanie czasu wolnego uczniom poprzez naukę i doskonalenie pływania z elementami profilaktyki.

 1. Rodzaj zadania:przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego: „Dofinansowanie powszechnej nauki pływania z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych”.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 15 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
 3. Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 7025),
 4. Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. W konkursie oferty mogą składać:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Forma realizacji zadania: powierzenie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
 4. Wypełnienie części III pkt 6 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku przewidywanego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego wkładu osobowego i rzeczowego należ dokonać jego wyceny.
 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększenia tego wydatku o więcej niż 30 %.
 7. Do oferty na realizację zadania należy dołączyć:
 1. harmonogram zajęć szkoleniowych
 2. realizowany program profilaktyczny dotyczący uzależnień,
 3. dokumenty potwierdzające cele statutowe oferenta oraz sposób reprezentacji.
 1. Ofertę wraz z załącznikami muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.
 3. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
 4. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 z późń. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
 6. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.
 8. Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.
 9. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.
 10. Terminy i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie realizowane będzie od dnia 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest:
 1. zorganizowanie w grupach systematycznych zajęć nauki pływania dla minimum 100 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bychawa.
 2. Prowadzenie zajęć nauki pływania przez przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późń. zm.),
 3. realizacja programu profilaktycznego przeprowadzonego przez osoby posiadające kwalifikacje. Program profilaktyczny obejmował będzie: upowszechnianie wiedzy na temat środków uzależniających tj. alkoholu, narkotyków dopalaczy, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,
 4. zapewnienie pływalni niezbędnej do prowadzenia zajęć,
 1. posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć nauki pływania,
 2. zachowanie wysokich standardów szkolenia,
 3. ubezpieczenie uczestników nauki pływania na okres realizacji zadania.
 4. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert upływa 12marca 2020 r. o godzinie 15.15.
 2. Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8.00-16.00 i wt.-pt. w godzinach 7.15 – 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
 2. Informacja o złożonych ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
 3. Kryteria oceny formalnej:
 1. oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
 2. oferta została złożona na obowiązującym formularzu,
 3. oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
 4. oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
 5. termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
 6. wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
 7. oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
 8. oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
 9. inne błędy formalne.
 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
 2. Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:
 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt,
 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt,
 3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt,
 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt,
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt,
 6. ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0- 10 pkt
 1. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
 2. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.
 4. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert.
 1. W roku 2019 przekazano środki w wysokości 59 999,90 zł.
 2. W roku 2020 przeznaczono środki w wysokości 66 300,00 zł.
 3. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ze środków budżetu Gminy Bychawa obejmują w szczególności:
 1. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,
 2. wynajem pływalni,
 3. ubezpieczenie uczestników zadania,
 4. sprzęt sportowy,
 5. materiały promocyjne dotyczące realizacji zadania,
 6. w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i internet, itp.), opłaty bankowe.
 7. podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Sprawę prowadzi: zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych – Bożena Marzec

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Plik: Plik źródłowy  
Załączniki: Wzór oferty