Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

OSSO. 524.2.2019, Bychawa, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Bychawy
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego
w roku 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
I. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Tytuł zadania publicznego: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 15 000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
c) Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 30),
d) Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) W konkursie oferty mogą składać:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3) Forma realizacji zadania: wsparcie.
4) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
5) Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
6) Wypełnienie części III pkt 6 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.
7) W przypadku przewidywanego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego wkładu osobowego i rzeczowego należy dokonać jego wyceny.
8) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wielkości 10 %, pod warunkiem iż przesunięcia nie spowodują zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.
9) Do oferty na realizację zadania należy dołączyć:
a) imienny wykaz uczestników szkolenia sportowego,
b) harmonogram zajęć szkoleniowych,
c) informację dotyczącą poziomu sportowego w roku 2018 (zajęte miejsca, zdobyte medale),
d) dokumenty potwierdzające cele statutowe oferenta oraz sposób reprezentacji.
10) Ofertę wraz z załącznikami muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
11) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.
12) Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
13) W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044 z późń. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.
14) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
15) Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
16) Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.
17) Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.
18) Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie planu i harmonogramu działań oraz kosztorysie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1) Zadanie realizowane będzie od dnia 20.05.2019 r. do 31.12.2019 r.
2) Warunkiem realizacji zadania jest:
a) prowadzenie systematycznych zajęć treningowych zgodnie ze specyfiką dyscypliny sportu pływania,
b) prowadzenie zajęć treningowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późń. zm.),
c) udział uczestników szkolenia w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
d) zapewnienie pływalni niezbędnej do prowadzenia zajęć oraz organizacji współzawodnictwa,
e) posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pływania,
f) zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 5% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji,
g) zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w dyscyplinie sportu pływania, pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania,
h) ubezpieczenie uczestników zadania na okres realizacji zadania.
V. Termin składania ofert.
1) Termin składania ofert upływa 7 maja 2019 r. o godzinie 15.15.
2) Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8.00-16.00 i wt.-pt. w godzinach 7.15 – 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
2) Informacja o złożonych ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
3) Kryteria oceny formalnej:
a) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
b) oferta została złożona na obowiązującym formularzu,
c) oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
d) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
e) termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
f) wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
g) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
h) oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
i) inne błędy formalne.
4) Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
5) Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:
a) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt
b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt
d) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt
f) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0- 10 pkt
6) Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
7) Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
8) Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.
VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert.
1) W roku 2017 przekazano środki w wysokości 90 000 zł.
2) W roku 2018 przekazano środki w wysokości 95 000 zł
3) W roku 2019 przeznaczono środki w wysokości 140 000 zł.
VIII. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy Bychawa.
1) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,
2) wynajem pływalni,
3) ubezpieczenie uczestników zadania,
4) transport,
5) zakwaterowanie i wyżywienie,
6) obsługa sędziowska,
7) obsługa techniczna,
8) opieka medyczna,
9) opłaty wpisowe, startowe i licencyjne,
10) sprzęt sportowy,
11) materiały promocyjne,
12) dyplomy, puchary, medale,
13) koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów,
14) stypendia sportowe dla zawodników ustanawiane przez klub,
15) w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.
16) podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.
Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.
Sprawę prowadzi: zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych – Bożena Marzec

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban