Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

Znak: OSSO.524.1.2020
Data utworzenia: 2020-02-12
Obowiązujący: od 2020-02-12 do 2020-03-04
Opis:

OSSO. 524.1.2020                                                                                                Bychawa, dnia 11 lutego 2020 r.

Burmistrz Bychawy

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z poźn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego

w roku 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych oraz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy Bychawa.

 1. Rodzaj zadania:wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej”.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 160 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
 3. Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 7025),
 4. Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. W konkursie oferty mogą składać:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Forma realizacji zadania: wsparcie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
 4. Wypełnienie części IV pkt 5 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku przewidywanego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego wkładu osobowego i rzeczowego należ dokonać jego wyceny.
 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększenia tego wydatku o więcej niż 30 %.
 7. Do oferty na realizację zadania należy dołączyć:
 1. harmonogram zajęć szkoleniowych,
 2. informację dotyczącą poziomu sportowego w roku 2019 (zajęte miejsca, zdobyte medale),
 3. dokumenty potwierdzające cele statutowe oferenta oraz sposób reprezentacji.
 1. Ofertę wraz z załącznikami muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.
 3. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
 4. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 z późń. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
 6. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.
 8. Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.
 9. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.
 10. Terminy i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie realizowane będzie od dnia 12.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest:
 1. prowadzenie systematycznych zajęć treningowych zgodnie ze specyfiką danego sportu,
 2. prowadzenie zajęć treningowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późń. zm.),
 3. udział uczestników szkolenia w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
 4. zapewnienie obiektów sportowych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz organizacji współzawodnictwa,
 5. posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,
 6. zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 5 % w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji,
 7. zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania,
 8. ubezpieczenie uczestników zadania na okres realizacji zadania.
 9. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert upływa 4 marca 2020 r. o godzinie 15.15.
 2. Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8.00-16.00 i wt.-pt. w godzinach 7.15 – 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
 2. Informacja o złożonych ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
 3. Kryteria oceny formalnej:
 1. oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
 2. oferta została złożona na obowiązującym formularzu,
 3. oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
 4. oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
 5. termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
 6. wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
 7. oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
 8. oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
 9. inne błędy formalne.
 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
 2. Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:
 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt,
 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt,
 3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt,
 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt,
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt,
 6. ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0- 10 pkt
 1. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
 2. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.
 4. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert.
 1. W roku 2019 przekazano środki w wysokości 140 000,00 zł.
 2. W roku 2020 przeznaczono środki w wysokości 185 000,00 zł.
 3. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy Bychawa obejmują w szczególności:
 1. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,
 2. wynajem obiektów sportowych,
 3. bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych wykorzystywanych dla celów realizacji programów szkolenia sportowego, do którego oferent posiada prawo (z wyłączeniem napraw i remontów),
 4. ubezpieczenie uczestników zadania,
 5. transport,
 6. zakwaterowanie i wyżywienie,
 7. obsługa sędziowska,
 8. obsługa techniczna,
 9. opieka medyczna,
 10. opłaty wpisowe, startowe i licencyjne,
 11. sprzęt sportowy,
 12. materiały promocyjne,
 13. dyplomy, puchary, medale,
 14. koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów,
 15. stypendia sportowe dla zawodników ustanawiane przez klub,
 16. w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.
 17. podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Sprawę prowadzi: zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych – Bożena Marzec

Burmistrz Bychawy                                                                                                                         Janusz Urban

Plik: Plik źródłowy     

Załączniki: Wzór oferty realizacji zadania publicznego