Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Bychawy

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poźn. zm.) ogłasza otwarty konkurs

ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w roku 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Bychawa.

 1. Rodzaj zadania:przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 1. Zakres zadania:

1) Zadanie 1: Tytuł zadania publicznego: „Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich – profilaktycznie, zdrowo i sportowo”,

2) Zadanie 2: Tytuł zadania publicznego: „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

 3. Uchwały Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 5156),

 4. Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. W konkursie oferty mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 4. spółdzielnie socjalne,

 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Forma realizacji zadania: wsparcie.

 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione.

 3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

 4. Wypełnienie części IV pkt 5 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.

 5. Wypełnienie części IV pkt 8 kolumna 10 (przypisy 8,9) – z wkładu rzeczowego (w zł) w tabeli Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok …… – nie jest obowiązkowe.

 6. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji,

 1. w przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać: potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem, podpis co najmniej jednej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.

 2. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

 3. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

 5. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 6. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.

 7. Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.

 8. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.

 9. Do oferty należy załączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis powinien być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizacje.

1) Zadanie 1: Tytuł zadania publicznego: „Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich – profilaktycznie, zdrowo i sportowo” będzie realizowane od dnia 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

Warunki realizacji zadania:

a) warunkiem realizacji zadania jest zorganizowanie półkolonii letnich dla grupy minimum 90 osób (dzieci i młodzieży) z terenu gminy Bychawa,

b) czas trwania półkolonii letnich nie krócej niż 10 dni,

c) podczas półkolonii będzie realizowany program profilaktyczny w ilości minimum 10 godzin zegarowych, przeprowadzony przez osoby posiadające kwalifikacje dla wszystkich uczestników kolonii. Program profilaktyczny obejmował będzie: upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających t.j. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, promowanie zdrowego stylu życia wolnego bez używek.

d) organizator wypoczynku zorganizuje co najmniej 4 wycieczki krajoznawczo – turystyczne poza obszar gminy,

e) organizator wypoczynku zapewni dla uczestników na każdy dzień półkolonii 1 posiłek

dziennie,

f) organizator sporządzi harmonogram zajęć na każdy dzień wypoczynku uwzględniający program profilaktyczny i dołączy go do oferty,

g) zapewni środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania na poziomie 30 % kosztu całkowitego,

h) zadanie będzie realizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452),

i) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania – 20 000,00 zł.

j) koszty kwalifikowane ze środków budżetu gminy Bychawa przy realizacji zadania:

– wynagrodzenie opiekunów związanych z realizacja zadania wraz z pochodnymi,

– koszty transportu,

– zakup biletów wstępu (kino, muzeum, basen),

– koszty przewodnika,

– zakup materiałów, artykułów papierniczych i biurowych do przeprowadzenia zajęć,

– zakup nagród w postaci drobnych upominków podczas organizowanych konkursów, zawodów,

– wyżywienie i napoje,

– ubezpieczenie uczestników półkolonii letnich,

– wynajem urządzeń do zabawy (np. dmuchańce),

– w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.

– podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.).

2). Zadanie 2: Tytuł zadania publicznego: „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” będzie realizowane od dnia 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

Warunki realizacji zadania:

a) zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bychawa,

b) koszt dofinansowania ze środków budżetu gminy Bychawa na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć kwoty 70 zł na osobodzień.

c) podczas obozu będzie realizowany program profilaktyczny w ilości minimum 10 godzin zegarowych, przeprowadzony przez osoby posiadające kwalifikacje dla wszystkich uczestników obozu. Program profilaktyczny obejmował będzie: upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających t.j. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, promowanie zdrowego stylu życia wolnego bez używek,

d) zapewnienie zaplecza sportowego oraz sprzętu dla przeprowadzenia zajęć sportowych i profilaktycznych,

e) ubezpieczenie uczestników obozu,

f) zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 15 % kosztu całkowitego,

g)wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania – 13 500,00 zł.

h) koszty kwalifikowane ze środków budżetu gminy Bychawa przy realizacji zadania:

– wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,

– wynajem obiektów sportowych i sprzętu,

– ubezpieczenie uczestników zadania,

– noclegi i wyżywienie,

– wynajem środka transportu,

– w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.

– podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.)

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

 1. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa 4 lipca 2018 r. o godzinie 15.15.

 2. Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8.00-16.00 i wt.-pt. w godzinach 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.

 2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

 3. Kryteria oceny formalnej:

 1. oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,

 2. oferta została złożona na obowiązującym formularzu,

 3. oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,

 4. oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,

 5. termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

 6. wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,

 7. oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,

 8. oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,

 9. inne błędy formalne.

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

 2. Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:

 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt.

 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt.

 3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt.

 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt.

 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt.

 6. ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0-10pkt.

 1. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

 2. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

 1. Środki przekazane organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 1. W roku 2017 przekazano środki w wysokości 30 403,60 zł

 2. W roku 2018 przeznaczono środki w wysokości 24 700,00 zł

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Sprawę prowadzi: zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych – Bożena Marzec

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban