Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o realizacji ustawy „śmieciowej”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Bychawa, 2013-06-28

Burmistrz Bychawy, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuje:

1) podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bychawa jest EKOLAND Spółka z o.o. z siedzibą23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3,

2) miejscem zagospodarowania odebranych odpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą  23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3

3) osiągnięte gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2012 r. wynosiły:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska – 42,21 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 75 %)
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztuczny i szkła – 2,48 % (wymagany poziom w 2012 roku – 10 %);

4) punkt selektywnego zbierania odpadów będzie prowadzony przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. 23-100 Bychawa ul. Rataja 6, adres punktu: Bychawa, ul. Budnego 6A, godziny przyjmowania odpadów: od poniedziałku do piątku – od 8 do 15,  w soboty od 9 do 14.

5) podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  • EKOLAND Spółka z o.o. z siedzibą  23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3 – dwa razy w roku bezpłatnie wystawiając na granicę posesji podczas zorganizowanej zbiórki;
  • Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 23-100 Bychawa ul. Rataja 6 – w każdej chwili pod warunkiem dostarczenia do punkt selektywnego zbierania odpadów w Bychawie, ul. Budnego 6A.