Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożenia oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Znak: OSSO.526.13.2020
Data utworzenia: 2020-09-11
Obowiązujący: od 2020-09-11 do 2020-09-18
Opis:

OSSO. 526.13.2020                                                                                               Bychawa, dnia 11 września 2020 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 10 września 2020 r. Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja spotkań integracyjnych, krzewienie i rozwój dziedzictwa narodowego. Przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu. Spotkanie pod hasłem „Między Pokoleniami” w okresie od 23.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 18 września 2020 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Oddziałem Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz Bychawy  
Janusz Urban

Plik: Plik źródłowy     

Załączniki: Złożona oferta przez organizację na realizację zadania publicznego pt. „Między Pokoleniami”