OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Umieszczenie tablic o treści ekologiczno – edukacyjnej w parku miejskim przy ul. Piłsudskiego w Bychawie” w okresie od 08.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 3 grudnia 20120 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze ze Stowarzyszeniem Kreatywna Bychawa umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

                                                                                               /-/ Burmistrz Bychawy

                                                                                                                                                                          Janusz Urban

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1574419