Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Znak OSSO.526.22.2021 Data utworzenia 2021-07-13 Obowiązujący 2021-07-13 – 2021-07-21
Opis OSSO. 526.22.2021 Bychawa, dnia 13.07.2021 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Wspieranie edukacji osób starszych – dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Stowarzyszenie” w okresie od 01.08.2021 r. – 20.10.2021 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z Bychawskim Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych.

/-/ wz Burmistrza
Magdalena Kostruba
Zastępca Burmistrza

Plik źródłowy

Załączniki

Oferta złożona przez stowarzyszenie pt. „Wspieranie osób starszych – dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Stowarzyszenie”