Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Znak: OSSO.526.21.2020
Data utworzenia: 2020-10-06
Obowiązujący: 2020-10-06 – 2020-10-13

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 października 2020 r. Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51/13, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Upowszechnianie tyradycji narodowej – zorganizowanie Rajdu Pamięci w celu uczczenia pamieci żołnierzy poległych o odzyskanie niepodległości” w okresie od 20.10.2020 r. – 20.11.2020 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51/13, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 13 października 2020 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze ze Stowarzyszeniem Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej w Bychawie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Plik źródłowy

Załączniki:

Oferta złożona przez Stowarzyszenie pt. „Upowszechnianie tradycji narodowej- zorganizowanie Rajdu Pamięci w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych o odzyskanie niepodległości”

Metryka dokumentu