Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty na realizację zadania – Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami”

image_pdfimage_print
Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 18 lutego 2016 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, złożył ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami” w okresie od 1.04.2016 do 31.05.2016 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.
Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a ust. 3 informuje, że do dnia 3.03.2016 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta).
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 
Oferta złożona przez PZERiI
Bychawa, 2016-02-24