OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne

image_pdfimage_print
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
 
Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 9.11.2015 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Konferencja naukowa „ARCHITEKTURA – DREWNO – BYCHAWA” organizowana w ramach XVIII Spotkań Regionalnych w okresie od 20.11.2015 do 31.12.2015.
Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.
Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a ust. 3 informuje, że do dnia 19.11.2015 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Bychawa, 2015-11-10