OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – Wakacje z Bogiem

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 1 czerwca 2016 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie przy ul. ks. P. Ściegiennego 25, złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem” w roku 2016 w okresie od 4.07.2016 r. do 31.07.2016 r.
Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.
Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a ust. 3 informuje, że do dnia 13.06.2016 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta).
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 
Załącznik: oferta