Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – XVI Spotkania Regionalne

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 2 grudnia 2013 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury pt. XVI Spotkania Regionalne Bychawa 2013 Godni pamięci – znani i mniej znani w okresie od 12.12.2013 do 31.12.2013r.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.
Wobec powyższego, Burmistrz Bychawy w myśl art. 19a ust. 3 informuje, że do dnia 10.12.2013 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta).
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Bychawa, 2013-12-03

 

 

 

Załącznik: oferta