Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 7 lipca 2016 roku Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” Bychawa z siedzibą w Bychawie przy ul. Sportowej 8, złożył ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 5.08.2016 do 31.08.2016 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” Bychawa spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a ust. 3 informuje, że do dnia 21.07.2016 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Bychawskim Ludowym Klubem Sportowym „Granit” Bychawa umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

oferta Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit”

Bychawa, 2016-07-14

W zastępstwie

Burmistrza Bychawy

/-/ Magdalena Kostruba