Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

image_pdfimage_print

Znak OSSO.526.26.2021. Data utworzenia 2021-09-10. Obowiązujący 2021-09-10 – 2021-09-20

Opis

OSSO. 526.26.2021, Bychawa, dnia 10 września 2021 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 3 września 2021 r. Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51/13, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Upowszechnianie tradycji narodowej – zorganizowanie Rajdu Pamięci w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych w walce o odzyskanie niepodległości”, w okresie od 14.10.2021 r. – 14.11.2021 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51/13, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 20 września 2021 r. do godz. 16.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze ze Stowarzyszeniem Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej w Bychawie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Plik źródłowy

Załączniki Oferta złożona przez stowarzyszenie na organizację Rajdu Pamięci