Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 października 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne”, ul. Szkolna 19, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Śladami tradycji kulinarnych – wydanie publikacji promującej niematerialne dziedzictwo kulturowe pt. „Cztery pory roku Bychawskich tradycji kulinarnych” w okresie od 20.10.2021 r. – 25.11.2021 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne”, ul. Szkolna 19, 23-100 Bychawa spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 15 października 2021 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne” umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

                                                                                        /-/ Burmistrz Bychawy

                                                                                                                                         Janusz Urban

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&p1=szczegoly&p2=1681429