Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

image_pdfimage_print

Znak OSSO.526.15.2021. Data utworzenia 2021-06-09. Obowiązujący 2021-06-09 – 2021-06-17

Opis

OSSO. 526.15.2021. Bychawa, dnia 9.06.2021 r.                    

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Krzewienie i podtrzymywanie tradycji narodowych – organizacja Turnieju Rycerskiego i Festynu Militarnego w 101 lecie Bitwy Warszawskiej” w okresie od 01.07.2021 r. – 01.08.2021 r.
Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.
Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic.
/-/ Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Plik Plik źródłowy

Załączniki Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie na organizację Turnieju Rycerskiego