Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 10 listopada 20212 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „XXV Spotkania Regionalne pod hasłem „Turystyczna Bychawa” w okresie od 28.11.2022 r. – 20.12.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym.

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Pliki źródłowe oraz załączniki w linku:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&p1=szczegoly&p2=1812000