Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja Nocy Świętojańskiej

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 28 maja 2024 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne” z siedzibą w Bychawie, ul. Szkolna 19, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Krzewienie kultury ludowej – organizacja Nocy Świętojańskiej”. Zadanie realizowane będzie w okresie od 20.06.2024 r. -12. 07.2024 r.

Zgodnie z art. 189a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art.19a ust. 3 ww. ustawy Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub elektronicznie na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.


https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&action=details&document_id=2032623