Ogłoszenie Burmistrza Bychawy w sprawie poziomu recyklingu w roku 2014

image_pdfimage_print
Bychawa, 29 kwiecień 2015 r.
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA Burmistrz Bychawy,
na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informuje, że: 1. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2014 r. wyniosły: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 27,82 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,47 % (wymagany poziom w 2014 r. – 14 %.) Poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80 % (wymagany poziom w 2014 r. – 38 %.) 2. Została wykonana analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bychawa za rok 2014. Dokument analizy dostępny jest w formie elektronicznej w formie pliku do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie– http://umbychawa.bip.lubelskie.pl.
Burmistrz Bychawy
Janusz Urban