Ogłoszenie Burmistrza Bychawy w sprawie poziomu recyklingu w roku 2015

image_pdfimage_print

Bychawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Burmistrz Bychawy, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) informuje, że:

 

1. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2015 r. wyniosły:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 25,40 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %),
  • poziom recyklingu  i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –27,9 % (wymagany poziom – 16 %.),
  • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % (wymagany poziom – 40 %.)

 

2. Została wykonana analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bychawa za rok 2015. Dokument analizy dostępny jest w formie elektronicznej w formie pliku do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie – http://umbychawa.bip.lubelskie.pl.

 

Burmistrz Bychawy Janusz Urban