Ogłoszenie Burmistrza Bychawy

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późno zm. / informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Koźmiana przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

Wykaz części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Koźmiana przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

  • Nr działki: 1604/3 część
  • Powierzchnia: 30 m2
  • Oznaczenie nieruchomości w KW: 60897
  • Położenie – ulica: Bychawa ul. Koźmiana
  • Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i cel umowy: Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest pod tereny zadrzewień i zieleni izolacyjnej ( symbol planu 186 RL ZI). Czasowo zęść działki wydzierżawia się pod lokalizację garażu typu blaszak.
  • Okres trwania umowy: Do trzech lat
  • Wysokość czynszu: Ustalona w wyniku negocjacji. Czynsz płatny do 31 marca każdego roku za dany rok.

 
Zarządzenie Nr 39/0W/07 Burmistrza Bychawy z dnia 12.07.2007r.
w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wyzierżawienia.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późno zm.), art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z pÓŻll. zm.) oraz § 6 ust. 2 regulaminu Urzędu Miejskiego w w Bychawie, zarządzam co następuje:

§ 1

podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do wydzierżawienia.

§2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie, a ponadto w gazecie lokalnej "Głos Ziemi Bychawskiej" oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Bychawy.