Ogłoszenie – konkurs ofert na zadanie publiczne

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy
działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2  oraz art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego na rok 2011.

Cel konkursu :
Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie zadania w formie wspierania realizacji zadania publicznego.

I. Rodzaj zadania
Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Burmistrz Bychawy przeznacza na realizację wyżej wymienionego zadania środki finansowe w kwocie 8000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych).

III.Zasady przyznawania dotacji.
1.Zadanie realizowane będzie w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 )
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25 ) wraz z wymaganymi załącznikami:
– aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę  niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego  dla przedstawicieli  ww. oddziału  (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania
w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania ( w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot,
– aktualny statut oferenta,
– w przypadku oferty wspólnej należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów.
3.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające na terenie gminy Bychawa:
– organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysków, osoby prawne  lub jednostki  nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw , w  tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność statutową  w danej dziedzinie,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o  gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego , prowadzące działalność pożytku publicznego,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz.U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

IV.Termin i warunki realizacji zadania

1.termin realizacji zadania w okresie od 01 lipca 2011 r.  do 31 sierpnia 2011 r.
2.warunki realizacji zadania :
– przeprowadzenie dla uczestników obozu programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień w ilości 10 godzin dydaktycznych przez osobę posiadającą kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnień,
-przeprowadzenie dla uczestników obozu co najmniej 15 godzin zajęć sportowych  przez  osoby posiadające uprawnienia instruktora bądź trenera sportowego,
– zapewnienie uczestnikom obozu zakwaterowania , całodziennego wyżywienia oraz  bezpiecznego i aktywnego  wypoczynku.
3.Warunkiem rozliczenia zadania jest złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz 25) , po  zakończeniu zadania.
V.Termin składania oferty –  upływa 21 czerwca 2011 r.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Punkcie Obsługi Interesanta w Bychawie , 23-100 Bychawa ul. Partyzantów 1.

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Termin  wyboru ofert ustala się na dzień 22 czerwca 2011r. godz.10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 pok. nr 17
2. Oferty  rozpatrzone zostaną  w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przy zastosowaniu trybu oceny punktowej przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy.
3.Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
– oceni możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty, które złożyły oferty
-oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
– oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób , przy udziale których  podmiot będzie realizować zadanie,
– uwzględni planowany przez dany podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
–  uwzględni planowany przez podmiot wkład rzeczowy , osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
– uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4.Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
5.Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy. Od  decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje  tryb odwoławczy. Kwota przyznanej dotacji może być
 niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII.Informacja o zrealizowanych przez Burmistrza Bychawy zadaniach tego samego rodzaju i  związanych z nim kosztami oraz wysokość  udzielonych dotacji w roku 2010 i 2011.

Normal 0 21

 Lata

Nazwa  zadania

Koszt całkowity zadania

Kwota udzielonej dotacji

2010

Obóz profilaktyczny na którym były prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla  dzieci i młodzieży

21.02.2010     27.02.2010 w Małe  Ciche

15152 zł

2000 zł

2010

Obóz profilaktyczny na którym były prowadzone zajęcia profilaktyczne  pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla  dzieci i młodzieży

15.08.2010- 22.08.2010

21080 zł

8000 zł

2011

Obóz profilaktyczny na którym były prowadzone zajęcia profilaktyczne  pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla  dzieci i młodzieży

16.01.2011- 22.01.2011 w Małe Ciche

15000 zł

2000 zł

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 oraz telefonicznie pod numerem  (81) 5660031