Ogłoszenie: nabór ławników

image_pdfimage_print

Z dniem 1 stycznia 2008 roku rozpoczyna się nowa kadencja ławników. W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył 30 lat
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 • nie przekroczył  70 lat
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

        
Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w  skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze  ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy
 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat zamieszkuje lub jest zatrudniony.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia . Do karty złożonej przez obywatela dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na tej liście.

Kandydat na ławnika potwierdza w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem. 

Do karty zgłoszeniowej kandydat ma obowiązek załączyć:

 • 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodu osobistego
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego
 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie podał  następującą liczbę ławników, którzy będą wybierani na kadencję 2008-2011:

 • 2 ławników dla Sądu Rejonowego w Lublinie
 • w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Zgłoszenia, które nie będą spełniały wymogów określonych ustawą i rozporządzeniem lub wpłyną po dniu 30 czerwca 2007r  pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. 

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie, na stronie internetowej www.ms.gov.pl (w formacie PDF – 31KB)

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie w godz. 7.15 – 15.15 w terminie do dnia 30 czerwca 2007r.