Ogłoszenie naboru do projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa

Urząd Miejski w Bychawie ogłasza nabór do projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa”

 

Numer projektu POIG.08.03.00-06-053/13 umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-053/13-00 w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

/Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 w Puncie Obsługi Interesanta w terminie od 17.10.2013 r. – 06.11.2013 r. od poniedziałku do piątku od 7:15 do 14:00./ 

 

CEL DZIAŁANIA

1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

2. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu z terenu gminy Bychawa(50 gospodarstw) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności

3. Projekt obejmuje następujące typy działań:

a) Zapewnienie 50-ciu Beneficjentom Końcowym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

b) Zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w lokalu użytkowanym przez dane gospodarstwo domowe.

c) Zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w trakcie realizacji Projektu.

d) Zapewnienie dostępu do Internetu w trakcie trwania Projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu dla 50 Beneficjentów Końcowych.

e) Szkolenie dla 50 Beneficjentów Końcowych z zakresu obsługi komputera i Internetu.

f) Wyposażenie 9 jednostek podległych Gminie Bychawa w sprzęt komputerowy .

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby spełniające następujące kryteria formalne oraz na stałe zamieszkałe na terenie Gminy Bychawa:

 

PRIORYTET 1:

1. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego, typowana do otrzymywania wsparcia we współpracy ze szkołami lub ośrodkiem pomocy społecznej

a) Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty):

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem  umysłowym  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

b) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

• Kwotą tą, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. u. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami) jest kwota 456,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczeniem rozpatrywanym w przypadku wsparcia socjalnego dzieci i młodzieży jest stypendium szkolne.

 

PRIORYTET 2:

2. Dzieci i młodzież ucząca się osiągająca wysokie wyniki w nauce (średnia 5,0 i powyżej), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1.270,00 zł).

 

PRIORYTET 3:

3. Rodziny zastępcze zgodnie z definicją zawartą w art. 39 i 40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013, poz.135.)

 

PRIORYTET 4:

4. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej:

a) Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

• osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto

• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456,00 zł netto)

 

PRIORYTET 5:

5. Rodziny spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia  w ramach systemu świadczeń rodzinnych

a) Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

• opiekunowi faktycznemu dziecka

• osobie uczącej się

b) Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł( zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych – Dz.U.2006.139.992 z późn. zm.).

 

PIORYTET 6:

6. Osoby niepełnosprawne

Dobór osób zostanie dokonany poprzez analizę dokumentów wydanych przez właściwy organ orzeczniczy. O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenia wydane przez:

a) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

· w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

· w przypadku osób poniżej 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

· orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

· orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

· orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

c) Następujące organy orzecznicze (przed 01 stycznia 1998 r.):

· Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub drugiej grupy inwalidów,

· Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

PRIORYTET 7:

7. Osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, w trudnej sytuacji finansowej, tj: osoby samotnie gospodarujące, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto oraz osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym których dochód na osobę nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456,00 zł netto)

 

PRIORYTET 8:

8. Rodzinny dom dziecka – placówka zapewniająca dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajająca jego niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, społeczne i religijne oraz która:

· wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;

· umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;

· współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

 

Samotni rodzice – za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

W projekcie może wziąć udział wyłącznie jedna osoba z danego gospodarstwa domowego spełniająca kryteria.

 

PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób otwarty z zachowaniem polityki równościowej. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 w Puncie Obsługi Interesanta w terminie od 17.10.2013 r. – 06.11.2013 r. od poniedziałku do piątku od 7:15 do 14:00.

Zgłoszenia do Projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Bychawa. W celu spełnienia kryteriów formalnych osoba chcąca wziąć udział w projekcie zobowiązana jest do dostarczenia następujących dokumentów:

a) Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu):

b) Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do regulaminu)

c) Realizator projektu może żądać okazania oryginałów dokumentów potwierdzających prawo skorzystania z pomocy w ramach poszczególnych priorytetów.

W projekcie mogą uczestniczyć tylko osoby które spełniają kryteria formalne.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidzianej w projekcie liczby osób o udziale w projekcie będzie decydować ilość punktów uzyskanych na podstawie kryteriów niżej opisanych.

Zakwalifikowanie do projektu dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Bychawy

Komisja zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii o zgłoszonych osobach w Ośrodku Pomocy Społecznej bądź u dyrektorów szkół w Gminie Bychawa. W przypadku zgłoszenia przez OPS bądź dyrektorów szkół zastrzeżeń co do poszczególnych osób w szczególnych przypadkach, tj. po uzyskaniu zastrzeżeń co do wykorzystania wsparcia przydzielonego przez OPS bądź w przypadku dzieci – problemów w szkole, wniosek o przyznanie pomocy w ramach projektu może zostać odrzucony przez co osoba składająca wniosek nie zostanie przyjęta do projektu.

Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów z datą oraz podpisem osoby przyjmującej.

Komisja rekrutacyjna w trakcie dokonywania weryfikacji złożonych dokumentów rekrutacyjnych, może zażądać dodatkowych dokumentów, w szczególności potwierdzających informacje zawarte w złożonych dokumentach, jak również w celu weryfikacji autentyczności danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, dokonać wizji lokalnej w domu osoby starającej się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku z załącznikami termin do uzupełnienia brakujących dokumentów wynosi 7 dni. Po tym terminie dokumenty nie będą rozpatrywane.

Ostateczna lista 50 BK zakwalifikowanych do projektu wraz z 20 osobową listą rezerwową zostanie opublikowania w terminie 14 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru na stronie internetowej www.bychawa.pl, a osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie pisemnie.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo i możliwość do wezwania osoby składającej dokumenty celem udzielenia wyjaśnień bądź uzupełnienia błędów formalnych. W przypadku niewystarczającej ilości beneficjentów końcowych kwalifikujących się do udziału w projekcie, Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zakończenia rekrutacji.

 

PODPISANIE UMOWY Z BENEFICJENTEM KOŃCOWYM

1. Przed podpisaniem umowy z Beneficjentem Końcowym zostaną zweryfikowane dane zawarte w przedłożonym przez niego w Formularzu zgłoszeniowym.

2. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina Bychawa.

 

OBOWIAZKI BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

Do obowiązków Beneficjenta Końcowego należy w szczególności:

a) przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu,

b) zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu do biura Projektu – specjaliście ds. technicznych,

c) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu,

d) przestrzeganie legalności oprogramowania,

e) eksploatacja sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,

f) Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, w szczególności:

• Gminą Bychawa

• Podmiotami zajmującymi się dostarczeniem sprzętu

• Podmiotami zajmującymi się dostarczeniem Internetu

• Umożliwianie przeprowadzania kontroli otrzymanego sprzętu w miejscu zamieszkania.

g) BK jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Koordynatora Projektu o okolicznościach uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania)

BENEFICJENT KOŃCOWY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ ZA EWENTUALNE ZAGINIĘCIE LUB ZNISZCZENIE SPRZĘTU WYNIKAJĄCE Z JEGO WINY.

 

ZASADY REZYGNACJI, ZAKOŃCZENIA LUB WYKLUCZENIA Z PROJEKTU

1. W przypadku braku warunków technicznych do zainstalowania Internetu BK zostanie wykluczony, a jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Beneficjenta Końcowego w Projekcie.

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.

4. Beneficjent Końcowy kończy udział w Projekcie w przypadku gdy podczas trwania Projektu nastąpi zmiana miejsce zamieszkania poza granice Gminy Bychawa lub nastąpi zmiana miejsca zamieszkania na takie, w którym nie będzie warunków technicznych do zainstalowania Internetu.

5. Beneficjent Końcowy zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określanych w umowie zawierającej szczegółowe warunki uczestnictwa w Projekcie, która zostanie podpisana po wybraniu BK do udziału w Projekcie.

6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz urządzenia do odbioru Internetu w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.

7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia BK z udziału w Projekcie, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

Załączniki: 

Ogłoszenie naboru do projektu.pdf (tekst źródłowy)

REGULAMIN_REKRUTACJI.pdf

załącznik nr 1 do regulaminu.pdf

załącznik nr 2 do regulaminu.pdf


 

loga projektowe wykluczenie cyfrowe