Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy

image_pdfimage_print

BURMISTRZ BYCHAWY

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

  1. Rodzaj zadania publicznego:

Zorganizowanie zajęć sportowych dla uczniów – powszechna nauka pływania

  1. Wysokość środków przeznaczonych na wspieranie realizacji zadania w 2012 roku:

5 000 zł, jako dotacja na dofinansowanie zadania.

3. Zasady przyznawania dotacji

1.         Warunkiem uzyskania dotacji jest przystąpienie do konkursu i złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2.         Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresach powyżej wymienionych działań na terenie gminy Bychawa.

3.         Ze zgłoszonych ofert na realizację zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze w trybie otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

a) termin realizacji zadania – rok 2012

b) warunki realizacji zadania: zorganizowanie w 2012 roku zajęć nauki pływania dla 75 uczniów klas I – VI szkół podstawowych, przez co najmniej 4 miesiące , prowadzenie zajęć przez co najmniej 2 instruktorów,

c) w całkowitym koszcie zadania wskazany jest co najmniej 50 % udział środków finansowych z innych   źródeł lub własnych,

 

5. Termin i warunki składania ofert

1.                  Oferty należy składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Bychawie, ul. Partyzantów 1, tel. 81 566 00 04, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 czerwca 2012 roku do godz. 15.15.

2.                  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: pełny tytuł zadania zgodny z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa, nazwa podmiotu składającego ofertę.

3.                  Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oferenta.

4.                  Oferta i załączniki wymienione powyżej powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z ww. osób na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od… do …”, bądź na każdej ze stron. Dokumenty winny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osoby/osób poświadczającej/poświadczających).

UWAGA!

1.                  W ofercie należy bardzo szczegółowo opisać program realizacji zadania. Dopuszcza się możliwość dołączenia szczegółowego programu w formie załącznika do oferty.

2.                  W ofercie należy szczegółowo opisać kwalifikacje realizatorów zadania w odniesieniu wyłącznie do uprawnień pozwalających na realizację konkretnego zadania. Dopuszcza się możliwość dołączenia kserokopii kwalifikacji w formie załącznika do oferty.

3.                  Termin związania ofertą ustala się do dnia podpisania umowy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

5.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Otwarcie ofert i ich ocena formalna, zostanie przeprowadzona w dniu 5 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Bychawie. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i merytorycznej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bychawa.pl, zakładka: „Oficjalne dokumenty/tablica ogłoszeń”), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie (www.bychawa.pl, zakładka: „Organizacje/Konkursy ofert”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie w terminie do 7 dni od dnia dokonania oceny.

1.                  Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. DzU z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

2.                  Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym i złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nieopisane w sposób określony w ogłoszeniu, niespełniające innych wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert.

3.                  Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

o        możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

o        proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

o        przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

o        wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

o        planowany przez oferenta wkład rzeczowy,

o        planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

o        ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.

4.                  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

5.                  Decyzja Burmistrza Bychawy dokonująca wyboru ofert jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

6.      Postanowienia końcowe.

1.                  Wyłonione podmioty będą zobowiązane, pod rygorem rozwiązania umowy, do każdorazowego informowania w wydawanych publikacjach, materiałach poprzez media, jak również stosownie do charakteru realizowanego zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców o źródle dofinansowania zadania.

2.                  Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bychawa.pl, zakładka „Tablica ogłoszeń”), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie (www.bychawa.pl, zakładka: „Organizacje/Konkursy ofert”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie.

3.                  Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są w Wydziale Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, tel. 81 566 0144.

  1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych  tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazywanych dotacji:

Rok 2011:

a)                  Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem” – 5000 zł, (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Bychawie)

b)                 Obóz profilaktyczny z elementami zajęć sportowo –rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 10.000 zł,(Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Altitudo”- 2000 zł i Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” – 8.000)

Rok 2012:

a)         Obóz profilaktyczny z elementami zajęć sportowo –rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 2000 zł ,(Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Altitudo”)