Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – używanych płyt drogowych

Tytuł: Data utworzenia: 2019-06-10, Obowiązujący:od 2019-06-10 do
Opis: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Burmistrz Bychawy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego –  używanych płyt drogowych.

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Bychawa

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa

tel. 81 5660004 wewn. 24,   e-mail: przetargi@bychawa.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są używane płyty drogowe żelbetowe w ilości 700 szt. o wymiarach 300x150x12cm.

Oferowane płyty drogowe pochodzą z rozbiórki drogi gminnej w miejscowości Wincentówek. Rozbiórka będzie wykonywana przez wykonawcę przebudowy drogi (P.P.H.U. s.c. ”STAN-LUB” ) etapowo po około 300 szt. (pomiędzy poszczególnymi etapami  wykonawca będzie utwardzał  zdemontowane odcinki drogi)

Transport zakupionych płyt zapewnia kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. Zakupione płyty należy odebrać bezpośrednio z drogi na samochody Kupującego.

3. Cena wywoławcza netto – 68 000,00  zł

 4. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku stanowiącym załącznik Nr 1  do ogłoszenia

Ofertę z napisem: „Oferta na zakup płyt drogowych z demontażu.  Nie otwierać przed 14.06.2019 r., godz. 11:30” należy złożyć w zamkniętej kopercie  w Urzędzie Miejskim w Bychawie  ul. Partyzantów 1 23-100 Bychawa w terminie do dnia 14.06.2019 r., godz. 11:00.

Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez  otwierania.

5. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 23-100  Bychawa  – w pokoju Nr 12  w dniu 14.06.2019 r., godz. 11:30.

6. Wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł, (słownie złotych: dwa tysiące) najpóźniej do dnia 13.06.2019 r. na konto Gminy Bychawa nr rachunku: 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawiez adnotacją „Wadium –  Przetarg na sprzedaż płyt drogowych.” Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Gminy Bychawa. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone będą zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się do zawarcia umowy.

7. Ogólne zasady przetargu

  1. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.
  2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
  4. W przypadku zaoferowania tej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja. Minimalne postąpienie w wysokości 1 000,00 zł.
  5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej oraz brak wpłaty wadium stanowić będą podstawę do odrzucenia oferty.  
  6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
  7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży i protokołu zdawczo- odbiorczego.

8. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Płyty drogowe można obejrzeć na drodze w miejscowości Wincentówek, w dowolnym terminie.

 9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami w sprawie sprzedaży jest Anna Małecka  – tel.  81 5660 004  wewn. 21.

Plik: Plik źródłowy     

Załączniki: Wzór oferty – zał. Nr 1 Wzór umowy – zał. Nr 2