OGŁOSZENIE O PRZETARGU

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 208/1, 209/1 i 211/1 o łącznej powierzchni 0,5800 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00150971/1.

2. Działki położone są w miejscowości Stara Wieś Pierwsza gmina Bychawa. Wyposażone są w sieć energetyczną, telefoniczną, wodociągową i zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości płynnych. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze utwardzonej w odległości 200 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym otoczeniu znajdują się zabudowania zagrodowe i tereny upraw polowych. Teren nieruchomości ogrodzony jest siatką stalową, mocowaną na słupkach metalowych. Kształt działek prostokątny, teren z lekkim spadkiem, nieutwardzony. Na działce nr 208/1 jest zlokalizowany budynek szkoły z częścią mieszkalną o powierzchni zabudowy 371,30 m2, powierzchni użytkowej 649,10 m2, ,w tym część mieszkalna 113,01 m2,powierzchnia podpiwniczenia 51,40 m2.Na działce nr 211/1 zostały urządzone boiska szkolne. Na działce nr 208/1 znajdują się przyłącza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 354 370,00 zł /słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt /

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3 544,00 zł / słownie złotych: trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery /.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest pod teren przeznaczony na usługi oświaty i wychowania z możliwością przekształcenia obiektu na funkcje bazy turystycznej lub inne pokrewne (usługi kultury, placówka wychowawcza) – symbol planu 12 UO.

4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 35 000,00 zł / słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy / na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 12 września 2011 r. wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

6. Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2011 r. o godz. 10ºº w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro).

Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia

7.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wewn. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.