Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dnia 1 lutego 2013 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie obozu profilaktycznego na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, które realizowane będzie od dnia 10.02.2013 r. do dnia 16.02.2013 r. Zgodnie z art.19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 7 lutego 2013 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie.

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

 

w zastepstwie Burmistrza Bychawy

/-/ Marta Wołoszyn

 

oferta