Ogłoszenie o złożeniu oferty

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie XV Spotkań Regionalnych Bychawa 2012″, które realizowane będzie od dnia 3 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z art.19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferta złożona przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 30 listopada 2012 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym w Bychawie.
Oferta została zamieszczona:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie,
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie,
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

 

Oferta BTR