Ogłoszenie – przypomnienie o złożeniu sprawozdań

image_pdfimage_print

Przypominamy, że 31 stycznia 2012 roku (dla niektórych zadań 30 stycznia)  upływa termin złożenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych szczegółowo w ofertach złożonych przez funkcjonujące na terenie gminy Bychawa  Sprawozdanie z zadań powinny zostać sporządzone na tzw. starym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU Nr 264, poz. 2207).
Jednocześnie przypominamy, że niewykorzystane środki finansowe Zleceniobiorcy są zobowiązani zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi w terminie do 14 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.