Ogłoszenie w sprawie działki położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie przeznaczonej do sprzedaży

image_pdfimage_print
Zarządzenie Nr 105/OW/2017 Burmistrza Bychawy, z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz  6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam , co następuje: § 1 Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Bychawy /-/ Janusz Urban BIP: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=53702