OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn.:Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 9 ust.2 i ust. 3 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do uchwały nr III/21/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2011, podaje się do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego.
Na realizację zadania:- zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , została wybrana oferta: Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit” 23-100 Bychawa ul. Sportowa 8.
Wysokość środków z budżetu Gminy Bychawa przeznaczonych na realizację tego zadania : 8000 zł ( słownie: osiem tysiący złotych ).
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2011 roku.

Warunki realizacji zadania:
Zorganizowanie w okresie od 15.08.2011 roku do 21.08.2011 roku w ośrodku: Zespół Domków Wypoczynkowych „Jeżyk” 22-440 Krasnobród, ul.Młyńska 2 , obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym dotyczące uzależnień w ilości : zajęcia profilaktyczne – 10 godzin dydaktycznych oraz zajęcia sportowe – 15 godzin. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz bezpiecznego i aktywnego wypoczynku.
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2011 roku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej