Opłaty roczne za alkohol, należy wpłacać w trzech równych ratach

Burmistrz Bychawy przypomina, że z dniem 31 stycznia 2013 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012 oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późń. zm.), „niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4 lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11¹ ust. 7″ – powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Opłaty roczne należy wpłacać w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2013 roku. Powyższe terminy oznaczają daty, w których opłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na konto: 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030 (Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie).

Janusz Urban

Burmistrz Bychawy