Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

BURMISTRZ BYCHAWY
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

w 2012 roku

do pobrania: Wzór oferty 2012.doc

I RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

a) Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, udział w rozgrywkach sportowych w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej.

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku.
2. Wysokość środków przeznaczonych na wspieranie realizacji zadania w 2012 roku: 90 000 zł, jako dotacja na dofinansowanie zadania.
3. Publiczne środki finansowe przyznane będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów: szkoleń – wynagrodzenia kadry instruktorskiej i trenerskiej, wyjazdów na zawody (delegacje zbiorowe, transport), zakupu sprzętu sportowego, utrzymania obiektów (płyty boiska, szatni i innych), wynajmu obiektów do prowadzenia zajęć, opłaty sędziów sportowych, zakupu środków opatrunkowych, higieny osobistej i środków czystości, badań lekarskich i ubezpieczeń NNW (uczestników zajęć i zawodów), opłat związanych z udziałem zawodników w rozgrywkach ligowych.
4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2010 roku: 77 000 zł.
5. Wysokość środków przeznaczonych na wspieranie realizacji zadania w 2011 roku: 77 000 zł.

 b) Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych z młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjów.

1.Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2012 roku.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2012 roku: 4 200 zł, jako dotacja na sfinansowanie zadania.
3. Publiczne środki finansowe przyznane na realizację zadania, będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów: szkoleń – wynagrodzenia kadry instruktorskiej i trenerskiej, wyjazdów na zawody, zakupu sprzętu sportowego, wynajmu obiektów  do prowadzenia zajęć, opłaty sędziów sportowych, zakupu nagród, pucharów i dyplomów.
4. Warunki realizacji zadania:
a) zorganizowanie co najmniej 150 godzin zajęć sportowych, w co najmniej dwóch sekcjach gier sportowych (do wyboru dyscyplina sportowa)
b) organizacja gminnych rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych w wybranej dyscyplinie sportowej o Puchar Burmistrza Bychawy.
5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2010 roku: 4 200 zł.
6. Wysokość środków przeznaczonych na wspieranie realizacji zadania w 2011 roku: 4 200 zł.

II ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Warunkiem uzyskania dotacji jest przystąpienie do konkursu i złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresach powyżej wymienionych działań na terenie gminy Bychawa.
3. Ze zgłoszonych ofert na realizację zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze w trybie otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

III TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Bychawie, ul. Partyzantów 1, tel. 81 566 00 04, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2012 roku do godz. 15.15.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: pełny tytuł zadania zgodny z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa, nazwa podmiotu składającego ofertę.
3. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oferenta.
4. Oferta i załączniki wymienione powyżej powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z ww. osób na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od… do …”, bądź na każdej ze stron. Dokumenty winny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osoby/osób poświadczającej/poświadczających).

UWAGA!

1. W ofercie należy bardzo szczegółowo opisać program realizacji zadania. Dopuszcza się możliwość dołączenia szczegółowego programu w formie załącznika do oferty.
2. W ofercie należy szczegółowo opisać kwalifikacje realizatorów zadania w odniesieniu wyłącznie do uprawnień pozwalających na realizację konkretnego zadania. Dopuszcza się możliwość dołączenia kserokopii kwalifikacji w formie załącznika do oferty.
3. Termin związania ofertą ustala się do dnia podpisania umowy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

IV TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

1. Otwarcie ofert i ich ocena formalna, zostanie przeprowadzona w dniu 14 marca 2012 roku o godz. 11.00 w pokoju nr 12  Urzędu Miejskiego w Bychawie. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i merytorycznej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bychawa.pl, zakładka: „Oficjalne dokumenty/tablica ogłoszeń”), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie (www.bychawa.pl, zakładka: „Organizacje/Konkursy ofert”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie w terminie do 7 dni od dnia dokonania oceny.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. DzU z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
3. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym i złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nieopisane w sposób określony w ogłoszeniu, niespełniające innych wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert.
4. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

  • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
  • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
  • przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
  • wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  • planowany przez oferenta wkład rzeczowy,
  • planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  • ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
6. Decyzja Burmistrza Bychawy dokonująca wyboru ofert jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłonione podmioty będą zobowiązane, pod rygorem rozwiązania umowy, do każdorazowego informowania w wydawanych publikacjach, materiałach poprzez media, jak również stosownie do charakteru realizowanego zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców o źródle dofinansowania zadania.
2. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bychawa.pl, zakładka „Tablica ogłoszeń”), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie (www.bychawa.pl, zakładka: „Organizacje/Konkursy ofert”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie.
3. Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są w Wydziale Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, tel. 81 566 0144.

Burmistrz Bychawy
/-/ Janusz Urban