Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych
w roku 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych oraz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy Bychawa.
I. Rodzaj zadań:
1. Realizacja programów szkolenia sportowego w różnych kategoriach wiekowych w piłce nożnej i piłce siatkowej.
2. Organizacja sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania publicznego wskazanego w pkt. I.1 przeznaczono środki w wysokości: 86 000 zł.
2. Na realizację zadania publicznego wskazanego w pkt. I.2 przeznaczono środki w wysokości: 4 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 poz. 885),
c) Uchwały Nr XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Bychawie z dn. 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2) W konkursie oferty mogą składać:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3) Forma realizacji zadania publicznego
a) wskazanego w pkt. I.1: wsparcie
b) wskazanego w pkt. I.2: powierzenie
4) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot.
5) Do oferty na realizację zadania wymienionego w pkt. I.1 należy dołączyć:
a) imienny wykaz uczestników szkolenia sportowego wraz z harmonogramem zajęć szkoleniowych,
b) informację dotyczącą poziomu sportowego w roku 2013 (zajęte miejsca, zdobyte medale),
6) Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
a) w przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać: potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem, podpis co najmniej jednej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (z pieczątką lub wpisaną funkcją).
7) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.
8) Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
9) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
10) Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
11) Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.
12) Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.
13) Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1) Zadania określone w pkt. I realizowane będą do dnia 31 grudnia 2014 r.
2) Warunkiem realizacji zadania określonego w pkt. I. 1 jest:
a) prowadzenie systematycznych zajęć treningowych zgodnie ze specyfiką danego sportu,
b) prowadzenie zajęć treningowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie),
c) udział uczestników szkolenia w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
d) zapewnienie obiektów sportowych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz organizacji współzawodnictwa,
e) posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,
f) zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 5 % kosztu całkowitego,
g) zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania.
3) Warunkiem realizacji zadania określonego w pkt. I. 2. jest:
a) prowadzenie systematycznych sportowych zajęć pozalekcyjnych w różnych dyscyplinach sportowych,
b) zapewnienie obiektów sportowych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz organizacji rozgrywek sportowych,
c) posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
d) zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania.
V. Termin składania ofert.
1) Termin składania ofert upływa 18 marca 2014 r. o godzinie 15.15.
2) Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w godzinach 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
2) Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej merytorycznej Komisji Konkursowej zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bychawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, w terminie do dnia 25 marca 2014 r.
3) Kryteria oceny formalnej:
a) Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.
b) Oferta została złożona na obowiązującym formularzu.
c) Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.
d) Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
e) Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.
f) Termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu.
g) Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.
h) Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
i) Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.
j) Inny błąd formalny wskazany przez członków komisji.
4) Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
5) Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadania pkt I.1:
a) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt.
b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt.
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt.
d) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt.
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt.
f) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0-10 pkt.
6) Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadania pkt I.2:
a) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0-20 pkt.
b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0-35 pkt.
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – 0-20 pkt.
d) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-15 pkt.
e) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0-10 pkt.
7) Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert.
1) W roku 2013 przekazano środki w wysokości 90 000 zł
2) W roku 2012 przekazano środki w wysokości 94 200 zł
VIII. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy Bychawa.
1) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,
2) wynajem obiektów sportowych,
3) bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych wykorzystywanych dla celów realizacji programów szkolenia sportowego, do którego oferent posiada prawo (z wyłączeniem napraw i remontów),
4) ubezpieczenie uczestników zadania,
5) transport,
6) zakwaterowanie i wyżywienie,
7) obsługa sędziowska,
8) obsługa techniczna,
9) opieka medyczna,
10) opłaty wpisowe, startowe i licencyjne,
11) sprzęt sportowy,
12) materiały promocyjne,
13) dyplomy, puchary, medale,
14) koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów,
15) stypendia sportowe dla zawodników ustanawiane przez klub,
16) w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.
17) podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

 plik źródłowy i wzór oferty